Γενικές Πληροφορίες για το έργο

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) έχει αντιμετωπίσει και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια σειρά κρίσεων, όπως τρομοκρατικές επιθέσεις, κυβερνοεπιθέσεις, φυσικές καταστροφές μεγάλης κλίμακας, κρίσεις που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή,  τις ένοπλες συρράξεις και πολέμους, την οικονομική δυσπραγία, πείνα και φτώχεια που μαστίζουν διάφορες περιοχές του πλανήτη, τις κυβερνοεπιθέσεις καθώς και κρίσεις που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές όπως της υγείας (πχ πανδημία Covid-19) και των μαζικών μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών. Οι κρίσεις αυτές μπορεί να είναι εθνικές κρίσεις όπου ένα κράτος-μέλος της Ε.Ε. δεν μπορεί να τις διαχειριστεί με ίδιες δυνάμεις και ζητάει την συνδρομή άλλων κρατών και οργανισμών, εξωτερικές κρίσεις που εμφανίζονται σε χώρες εκτός της ΕΕ, αλλά και διασυνοριακές κρίσεις λαμβάνουν χώρα στα γεωγραφικά σύνορα κρατών-μελών της Ε.Ε. με τρίτες χώρες.

Στόχοι

 

Οι στόχοι  της έδρας στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κινδύνου και Κρίσεων στην Ευρώπη είναι

 

 • Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους και τις κρίσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ανάπτυξη της γνώσης σχετικά με τις ικανότητες και τους μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών της ΕΕ.
 • Η ενθάρρυνση εποικοδομητικού διαλόγου και συζήτησης για τους τρόπους που η ΕΕ αλλά και τα κράτη-μέλη διαχειρίζονται διαφορετικούς τύπους κρίσεων όπως τρομοκρατικές επιθέσεις, φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις, προσφυγική κρίση.
 • Η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου της επικοινωνίας κινδύνου και κρίσεων για όλους τους Ευρωπαϊκούς δρώντες (θεσμικά όργανα Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβερνήσεις και ηγέτες κρατών-μελών, δήμους, μη κυβερνητικούς φορείς, ενώσεις πολιτών).
 • Η ενίσχυση της συζήτησης για τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διαχείριση κρίσεων και την επικοινωνία κρίσεων και κινδύνου από τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα κράτη-μέλη και τους πολίτες.
 • Η παρουσίαση επιτυχημένων πρακτικών διαχείρισης κρίσεων σε όλες τις φάσεις μιας κρίσης ώστε να σκιαγραφηθεί ένα Ευρωπαϊκό μοντέλο επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων.
 • Η ενθάρρυνση του διεπιστημονικού διαλόγου μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, των θεσμικών οργάνων, των επαγγελματιών επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων, των δημοσιογράφων, των κέντρων λήψης αποφάσεων, των μη κυβερνητικών οργανισμών, των πολιτών και των εθελοντικών οργανώσεων σχετικά με τους τρόπους που τα κράτη-μέλη και τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να επικοινωνούν κατά τη διάρκεια κρίσεων ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των δρώντων, να μειωθεί ο κίνδυνος, να ενισχυθεί η ικανότητα των διοικητικών δρώντων (ή οργανισμών) να διαχειρίζονται κρίσεις και καταστροφές και να οικοδομηθούν ανθεκτικές κοινότητες.
 • Η υποστήριξη της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής εξέλιξης στον τομέα της επικοινωνίας κρίσεων και κινδύνου των πολιτών της Ευρώπης.
 • Η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της προώθησης της ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως έναν ισχυρό και αξιόπιστο «διαχειριστή κρίσεων» χτίζοντας το αίσθημα της αλληλεγγύης μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών.
 • Η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών και της εμπλοκής των νέων, εθελοντών και άλλων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων σε ζητήματα επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων.
 • Προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων
 • Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 • Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες όλων των Πανεπιστημίων της Ελλάδας
 • Μέλη εθελοντικών οργανώσεων
 • Επικοινωνιολόγους
 • Επαγγελματίες στις δημόσιες σχέσεις και την διαχείριση κρίσεων
 • Προσωπικό φορέων όπως πολιτική προστασία, πυροσβεστικό και αστυνομικό σώμα.
 • Δημόσιοι υπάλληλοι σε γραφείο τύπου Υπουργείων, κυβερνητικών φορέων και πολιτικών.
 • Δημοτικοί υπάλληλοι επιφορτισμένοι με την επικοινωνία δήμων και περιφερειών.
 • Δημοσιογράφους
 • Πολίτες

περισσότερες πληροφορίες  στον σύνδεσμο https://jmchair-criscom.uowm.gr/