Λάππας Γεώργιος

Θέση

 

Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος

Διευθυντής Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας

Αν. Διευθυντής Μεταπτυχιακού «Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα»

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

{ https://cdm.uowm.gr/}

Περιοχή Φούρκα

52100 ,Καστοριά

Ελλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Τηλ (γραφείο): +30 2467440025

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία: (glappas στο uowm.gr)

Βιογραφικό

 

Ο Γεώργιος Λάππας, (PhD in Computer Science, MSc in Applied Artificial Intelligence) είναι Καθηγητής Πληροφορικής με έμφαση στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες. Είναι Πρόεδρος του Τμήματος, Διευθυντής του θεσμοθετημένου εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας, Αν. Διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα, και μέλος της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Είναι συγγραφέας άνω των 90 εργασιών δημοσιευμένων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές (International Referred Journals), Πρακτικά Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων με κριτές (International Referred Conference Proceedings) και Συλλογικούς Τόμους (Book Chapters). Ενδεικτικά οι δημοσιευμένες εργασίες του περιλαμβάνονται στα Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά International Journal of Electronic Governance , Online Information Review, Jurnal Teknologi , Journal of Universal Computer Science,  Fundamenta Informaticae, Journal of Political Marketing, IJ of Artificial Intelligence Tools κλπ, καθώς και σε Πρακτικά Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων (International Conferences I.C.) όπως : The  Multidisciplinary International Social Networks Conference (MISNC), I.C. on e-Democracy,  IEEE Conference on e-Learning, e-Management and e-Services (IC3e), I.C. for E-Democracy and Open Government (CeDEM), I.C. on Human-Computer Interaction (HCI), I.C. on Advances in Social Network Analysis and Mining (ASONAM), IEEE I.C. on Digital Information Management (ICDIM), I.C. on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), I.C. on Artificial Neural Networks (ICANN), I.C. on Neural Information Processing (ICONIP), κλπ

Έχει υπηρετήσει ως Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής (Program Committee member) σε περισσότερα από 100 Διεθνή Συνέδρια, ως Μέλος Συντακτικής Επιτροπής σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά όπως Journal of Information Technology and Politics, International Journal of Entertainment Technology and Management, Journal of E-Government. Διετέλεσε από κοινού Πρόεδρος (co-chair) τριών Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων, μέλος οργανωτικής επιτροπής 7 Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων, Πρόεδρος Δημοσιότητας (publicity chair) 2 Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων και Προεδρεύων σε ενότητες (session chair) σε πάνω από 20 Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια. Έχει διατελέσει Επιστημονικώς Υπεύθυνος και συμμετείχε σε πλήθος Εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στον τομείς της Κοινωνικής Πληροφορικής (Social Informatics), Διαδραστικών Μέσων (Interactive Media), Ψηφιακού Μάρκετινγκ (Digital Marketing), εξόρυξης δεδομένων Ιστού (Web Mining), εξόρυξης γνώμης (Opinion Mining), Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας (E-Government and E-Democracy)

Λίστα Μαθημάτων

ΕΨΜ-3135 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΜΗΧΑΝΗΣ

ΕΨΜ-4115 ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΨΜ-5214 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΗΜΗΣ

ΕΨΜ-6125 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΨΜ-7255 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Social Informatics)

ΕΨΜ-8225 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ (Big Data and Web Intelligence

MSc Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα: Διαχείριση Ηλεκτρονικής Φήμης

MSc Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα: Πολιτική στην Σύγχρονη Ψηφιακή Εποχή

Δημοσιεύσεις σε

SCOPUS

Google Scholar

Researchgate

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 

Kleftodimos, A., Lappas, G., Evangelidis, G. (2020) “Edutainment and practice in video based learning: Enriching educational videos with interactive activities and games“, International Journal of Entertainment Technology and Management, 1(1), pp. 5-33, https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=105689

Lappas, G., Triantafillidou, A., Yannas, P. (2019) Members of European Parliament (MEPs) on Social Media: Understanding the Underlying Mechanisms of Social Media Adoption and Popularity, The Review of Socionetwork Strategies, Springer, 13(1): pp. 55-77, DOI 10.1007/s12626-019-00033-5 https://link.springer.com/article/10.1007/s12626-019-00033-5

Lappas, G., Triantafillidou, A., Deligiaouri, A., Kleftodimos, A. (2018) Facebook Content Strategies and Citizens’ Online Engagement: The Case of Greek Local Governments, The Review of Socionetwork Strategies, 12(1): pp. 1-20, Springer https://link.springer.com/article/10.1007/s12626-018-0017-6

Triantafillidou A., Lappas G., Kleftodimos A., Yannas P. (2018) Attack, Interact, and Mobilize: Twitter Communication Strategies of Greek Mayors and their Effects on Users’ Engagement. In: Sobacı M., Hatipoğlu İ. (eds) Sub-National Democracy and Politics Through Social Media. Public Administration and Information Technology, vol 29. Springer, Cham, pp. 65-89 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-73386-9_4

Lappas, A. Triantafillidou, P. Yannas, , & A. Kleftodimos  (2017). An Evaluation Scheme for Local e-Government and Local e-Democracy: The Case of Greek Municipalities, International Journal of Electronic Governance, Vol.  9,No 3/4,  pp 300-342 (Scimago Q2) http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=88223

Lappas, G., P. Yannas, A. Triantafillidou, & A. Kleftodimos (2016). Do Greek Municipal Websites Meet Citizens’ Perceptions on Issue Importance?, Jurnal Teknologi, Vol. 78, No 12-3, E-ISSN 2180-3722, pp 39-49 (Scimago Q2) http://www.jurnalteknologi.utm.my/index.php/jurnalteknologi/article/view/10021

Lappas, A. Triantafillidou, P. Yannas, A. Kavada, A. Kleftodimos, O. Vasileiadou (2016). Social Media Battles: their Impact during the 2014 Greek Municipal Elections, Journal of Universal Computer Science, vol. 22, no. 3 (2016), pp. 375-39, (Scimago Q2) http://www.jucs.org/jucs_22_3/social_media_battles_their/jucs_22_03_0375_0393_lappas.pdf

A.Triantafillidou, G. Lappas, P. Yannas,  A. Kleftodimos (2016). “Greek Local E-Government 2.0: Drivers and Outcomes of Social Media Adoption, in Sobaci (ed), “Social Media and Local Governments: Theory and Practice”, Volume 15 of the Series Public Administration and Information Technology, Springer, pp. 153-170 http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-17722-9_9

Triantafillidou, P. Yannas, G.Lappas, A. Kleftodimos (2015) A Comparison of the Effects of Face-to-Face and Online Deliberation on Young Students’ Attitudes about Public Opinion Polls, in S.K. Katsikas and A.B. Sideridis (eds), E-Democracy – Citizen Rights in the World of the New Computing Paradigms, Volume 570 of the seriesCommunications in Computer and Information Science,  Springer.  6th International Conference on e-Democracy Athens, Dec 10-11, 2015, pp. 18-32 http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-27164-4Triantafillidou, G.Lappas P. Yannas, A. Kleftodimos (2015) Facebook Engagement and Greek Local Municipal Governments, Proceedings of the International Conference for E-Democracy and Open Governmnt (CeDEM 15), 20-22 Mai, Krems, Austria, pp. 39-50

Lappas, P. Yannas, A. Triantafillidou, & A. Kleftodimos. (2014). Online Political Marketing: The Use of Facebook in the 2010 Greek Municipal Elections. In A. Solo (Ed.), Political Campaigning in the Information Age (pp. 110-127). Hershey, PA: Information Science Reference. doi:10.4018/978-1-4666-6062-5.ch006 https://www.igi-global.com/chapter/online-political-marketing/109116

Lappas (2012). “Social Multimedia Mining: Trends and Opportunities in Areas of Social and Communication Studies”, in I-Hsien Ting, Tzung-Pei Hong and Leon S. L. Wang (eds.) Social Network Mining, Analysis and Research Trends: Techniques and Applications, Information Science Reference, pp 1-16 http://www.igi-global.com/chapter/social-multimedia-mining/61508

Lappas (2011). “From Web Mining to Social Multimedia Mining”, in Proceedings of the 2011 International Conference on Advances in Social Network Analysis and Mining (ASONAM 2011), 25-27 July, Kaohsiung, Taiwan, pp. 336-343 https://ieeexplore.ieee.org/document/5992597

Yannas, A. Kleftodimos, G. Lappas (2011), “Online Political Marketing in 2010 Greek Local Elections: The Shift from Web to Web 2.0 Campaigns”, in Proceedings of the 16th International Conference on Corporate and Marketing Communications, 27-29 April, Athens, Greece. https://www.researchgate.net/publication/263854030_Online_Political_Marketing_The_Use_of_Facebook_in_the_2010_Greek_Municipal_Elections

A.A. Albrecht, A.V. Chashkin, C.S. Iliopoulos, O.M. Kasim-Zade, G. Lappas, K. Steinhofel. (2010), “A Note on a priori Estimations of Classification Circuit Complexity”, Fundamenta Informaticae, IOS Press, Vol. 104, No 3, pp. 201-217. (Scimago Q2) https://content.iospress.com/articles/fundamenta-informaticae/fi104-3-03

Lappas (2008). “An Overview of Web Mining in Societal Benefit Areas”, Journal of Online Information Review, 32(2):179-195, ISSN: 1468-4527. (Scimago Q1) https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/14684520810879818/full/html

Lappas S. Chatzopoulos, P. Yannas, (2008), “Parliamentary Candidates Running on the Web for the 2004 Greek National Elections”, Journal of Political Marketing, Vol. 7 Iss. 3-4, pp. 256-277, ISSN:1537-7857 (Scimago Q2) http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15377850802008327

Yannas, G. Lappas (2007). “Evaluating Local E-Government: An Analysis of Greek Prefecture Websites”, in Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Digital Information Management (ICDIM 07), October 28-31, Lyon, France, pp. 254-259, ISBN 0-7695-2913-5 https://ieeexplore.ieee.org/document/4444232

Lappas (2007). “Estimating the Size of Neural Networks from the Number of Available Training Data”, in Proceedings of the 17th International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN 2007), Springer-Verlag, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Part I, vol. 4668, pp 68-77, September 10-13, Porto, Portugal, ISSN 0302-9743. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-74690-4_8

Lappas, R.J. Frank, A. Albrecht, (2006). “A Computational Study on Circuit Size vs. Circuit Depth”, International Journal on Artificial Intelligence Tools, Vol. 15(2), pp 143-162, ISSN 0218-2130 (Scimago Q3) http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0218213006002606

Yannas, G. Lappas (2005), “Web Campaign in the 2002 Greek Municipal Elections”, Journal of Political Marketing, 4(1), 33-50, ISSN 1537-7857 (Scimago Q2) https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J199v04n01_03

Albrect, G. Lappas, S. Vinterbo, C.K. Wong, L. Ohno-Machado (2002), “Two Applications of the LSA Machine”, in Proceedings of the 9th International Conference on Neural Information Processing (ICONIP 2002), volume 1, pages 184-189, November 18-22, Singapore, ISBN 981-04-7525-X https://ieeexplore.ieee.org/document/1202156