Back

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ουσιαστική συνεισφορά των ερευνητών/τριών στην εξέλιξη της γνώσης και των εφαρμογών σε όλους τους τομείς / γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του ΤΕΨΜ αποσκοπεί στο να κατευθύνει τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες στην διεξαγωγή πρωτότυπης και καινοτόμου επιστημονικής έρευνας σε όλους τους τομείς/γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο Τμήμα ώστε να είναι σε θέση να στελεχώσουν Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι Διδακτορικές Σπουδές στο ΤΕΨΜ προσφέρονται στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα και διέπονται από τον κανονισμό Διδακτορικών σπουδών του Τμήματος, ο οποίος εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο, καταρτίστηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ B’ 1952/21.05.2020 κι έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών έχουν όσοι/ες πληρούν τις εξής δύο προϋποθέσεις:
1. Είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
2. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (άρθρο 46 του ν. 4485/2017).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

H Προκήρυξη για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων γίνεται δύο φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την Συνέλευση του Τμήματος. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος. Οι προκηρύξεις δημοσιοποιούνται δια του ημερήσιου τύπου και αναρτώνται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. Ο/Η Υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει, από κοινού με την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά:

 1. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής στην Ελληνική γλώσσα (research proposal), το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
  • Ενδεικτικό Τίτλο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα εφόσον εκπονείται στα Ελληνικά ή στην Αγγλική γλώσσα εφόσον εκπονείται στα Αγγλικά (Title).
  • Θεματική Περιοχή / Περιοχές («Areas of interest») και από δύο (2) έως πέντε (5) Λέξεις - Κλειδιά («Keywords»).
  • Συνοπτική περιγραφή του θέματος (“Short description of the topic”).
  • Βιβλιογραφική επισκόπηση με κριτική ανάλυση της περιοχής στην οποία εντάσσεται το θέμα ("Literature Review").
  • Συνεισφορά και πρωτοτυπία ("Contribution to Science").
  • Σκοπό, στόχους και ερευνητικές προτάσεις ("Research Propositions").
  • Μεθοδολογία Έρευνας ("Research Methodology").
  • Συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το γνωστικό αντικείμενο και το συνολικό ακαδημαϊκό έργο του Επιβλέποντος μέλους ("Relevance").
  • Βιβλιογραφικές αναφορές ("References").
  • Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ανά έτος σπουδών και προσδιορισμό προβλεπόμενης διάρκειας των βασικών επιμέρους φάσεων / σταδίων εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, όπως λ.χ. βιβλιογραφική ανασκόπηση, συλλογή και επεξεργασία ερευνητικού υλικού («Gantt Chart»).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία.
 4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακών Σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
 5. Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 7. Πιστοποιητικά επιπέδου γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας.
 8. Εργασίες, Δημοσιεύσεις ή Ανακοινώσεις (εφόσον υπάρχουν).
 9. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν).
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων, αποτελούμενες από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Οι επιτροπές εξετάζουν όλα τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση έγγραφα και καλούν σε συνέντευξη τον/την υποψήφιο/α.
Τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης του/της κάθε υποψήφιου/ας είναι τα παρακάτω:

 1. η ερευνητική πρόταση της/του υποψήφιας/ου,
 2. η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 3. ο βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
 4. οι συναφείς μεταπτυχιακές εργασίες
 5. ή τυχόν δημοσιεύσεις
 6. η συμμετοχή σε ερευνητικά ή άλλα προγράμματα
 7. οι συστατικές επιστολές
 8. η τεκμηριωμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 9. η συνέντευξη

Ακολούθως, οι επιτροπές συντάσσουν αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος/α μπορεί ή δεν μπορεί να γίνει δεκτός/η και τοv υποβάλλουν στη Συνέλευση. Η Συνέλευση του Τμήματος συνεκτιμά το υπόμνημα της επιτροπής με την γνώμη του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντα/ουσας και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψήφιου/ας. Εάν ο/η υποψήφιος/α στην αίτησή του/της δεν προτείνει επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια, αυτός/η προτείνεται από την επιτροπή και τίθεται προς έγκριση από τη Συνέλευση. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται επίσης η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής η οποία μπορεί να είναι είτε η Ελληνική είτε η Αγγλική. Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση δύναται να καθορίσει ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της υποψήφιου/ας, την παράλληλη επιτυχή παρακολούθηση μαθήματος/μαθημάτων ή άλλες συναφείς με την επιστημονική έρευνα υποχρεώσεις.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του
Τμήματος:

 1. έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη έγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους/τις φοιτητές/τριες του τρίτου κύκλου σπουδών.
 2. έχουν υποχρέωση ανανέωσης της εγγραφής τους κάθε ακαδημαϊκό έτος (άρθρο 45 παρ. 2 του Ν. 4485/2017). Η ανανέωση θα πραγματοποιείται με την κατάθεση του ετήσιου αναλυτικού υπομνήματος όπου θα παρουσιάζει την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής.
 3. προσφέρουν επικουρικά στην γενικότερη εκπαιδευτική διαδικασία του τμήματος, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
 4. προσφέρουν καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών και μέχρι την προφορική
  υποστήριξη της διατριβής τους, τις υπηρεσίες τους στις επιτηρήσεις των εξετάσεων του τμήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα επιτηρήσεων που εκπονεί το Τμήμα. Υποχρεούνται να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για το πρόγραμμα των επιτηρήσεων από τη Γραμματεία του τμήματος σε κάθε εξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση κωλύματος, οφείλουν να βρουν αντικαταστάτη και να ενημερώσουν το υπεύθυνο μέλος Δ.Ε.Π.
 5. απασχολούνται μερικώς σε εργαστηριακές, ερευνητικές ή φροντιστηριακές
  δραστηριότητες του Τμήματος, που σχετίζονται με το πεδίο της διδακτορικής τους διατριβής.
 6. παρουσιάζουν την πρόοδο της ερευνητικής τους εργασία σε σεμινάρια που
  οργανώνονται από το Τμήμα για τον σκοπό αυτό ή σε σχετικές επιστημονικές εκδηλώσεις.
 7. αναφέρουν πάντα στις δημοσιεύσεις και στις ανακοινώσεις τους την επίσημη ιδιότητά τους ως Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 8. επιδιώκουν συναντήσεις με τον/την Επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια ώστε να ενημερώνουν και να συζητούν την πορεία της διδακτορικής τους διατριβής και με τα υπόλοιπα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
 9. διεξάγουν την έρευνά τους στους χώρους του Πανεπιστήμιου τουλάχιστον δεκαέξι (16) ώρες ανά εβδομάδα κατανεμημένες, σε δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες. H Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει την υποχρεωτική παρουσία στο πανεπιστήμιο για ερευνητικούς σκοπούς.
 10. συμμετέχουν στη διαβούλευση για την αναθεώρηση του ΠΠΣ.
 11. έχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής μέρους της έρευνάς τους σε ίδρυμα/ινστιτούτο/ερευνητικό κέντρο/επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση διεξαγωγής έρευνας στην αλλοδαπή, προτείνεται αυτή να πραγματοποιείται εντός της διαδικασίας του Erasmus+.
 12. Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες που εμπίπτουν στο άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 4452/2017 δύναται να προσλαμβάνονται ως ακαδημαϊκοί/ές υπότροφοι διά πράξεως του οικείου Τμήματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού ή εργαστηριακού έργου καθοριζόμενου με τη σύμβαση. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται έπειτα από πρόταση και έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια
  της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ενός πανεπιστημιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω μπορεί να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι. και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 13. Με πρόταση του επιβλέποντος/ουσας, μετά από σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί να ζητηθεί από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, η υποχρεωτική παρακολούθηση ή/και εξέταση συγκεκριμένων μαθημάτων του οικείου Τμήματος, ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
  Εάν απαιτηθεί η υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων από τον/την
  υποψήφιο/α διδάκτορα, αυτό πρέπει να συμβεί κατά το πρώτο έτος εγγραφής του εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να προβλέπεται η υποχρεωτική παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων διδακτορικού επιπέδου που προσφέρονται στους/στις Υποψηφίους/ες Διδάκτορες του Τμήματος.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η ποιότητα των Διδακτορικών Σπουδών ελέγχεται κυρίως με βάση τις δημοσιεύσεις του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα ή την υποβολή άρθρων της διατριβής του/της σε έγκριτα και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και από τη συμμετοχή του/της σε διεθνή συνέδρια. Οι προϋποθέσεις για τη δημόσια υποστήριξη της διατριβής είναι:
α) Η ετήσια έγγραφη υποβολή αναλυτικού υπομνήματος σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής.
α) Η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε σεμιναριακό μάθημα «Ερευνητικής Μεθοδολογίας».
β) Η αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον διεθνές συνέδριο με κριτές και δημοσιευμένα πρακτικά.
γ) Δύο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που προέρχεται από τη διατριβή σε έγκριτα, διεθνή περιοδικά, που ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2 ή Q3 της SCIMAGO (SCOPUS).

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 1. Έχουν αποδεδειγμένα συστηματική κατανόηση ενός γνωστικού πεδίου και πλήρη επάρκεια των δεξιοτήτων και μεθόδων έρευνας που συνδέονται με το συγκεκριμένο πεδίο. Αυτό επιτυγχάνεται από:
  • την παρακολούθηση και εξέταση του μαθήματος “Ερευνητική Μεθοδολογία”.
  • την εκπόνηση των δυο δημοσιεύσεων σε περιοδικά Q1, Q2, Q3 της βιβλιογραφικής βάσης SCOPUS.
  • την παρουσίαση ενός άρθρου σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο.
  • την ετήσια παρουσίαση της έκθεσης προόδου στην τριμελή επιτροπή.
 2. Έχουν αποδείξει την ικανότητα να συλλαμβάνουν, να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να προσαρμόζουν μία ουσιαστική ερευνητική διαδικασία με ακαδημαϊκή ακεραιότητα. Αυτό επιτυγχάνεται από:
  • την παρακολούθηση και εξέταση του μαθήματος “Ερευνητική Μεθοδολογία”.
  • την εκπόνηση των δυο δημοσιεύσεων σε περιοδικά Q1, Q2, Q3 της βιβλιογραφικής βάσης SCOPUS.
  • την παρουσίαση ενός άρθρου σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο.
 3. Είναι σε θέση να συνδιαλέγονται με τους ομότεχνούς τους, την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα και με την κοινωνία γενικότερα σε θέματα των επιστημονικών τους πεδίων. Αυτό επιτυγχάνεται από:
  • την παρουσίαση ενός άρθρου σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο.
  • την παρακολούθηση και εξέταση του μαθήματος “Ερευνητική Μεθοδολογία”.
  • την ερευνητική υποστήριξη του Τομέα/Τμήματος, που σχετίζεται με το πεδίο της διδακτορικής διατριβής.
  • τη συμμετοχή στη διαβούλευση για την αναθεώρηση του ΠΠΣ.
  • τη δυνατότητα διεξαγωγής μέρους της έρευνάς τους σε ίδρυμα/ινστιτούτο/ερευνητικό κέντρο/επιχείρηση της ημεδαπής ή της
   αλλοδαπής.
  • την ετήσια παρουσίαση της έκθεσης προόδου στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή.
 4. Έχουν πραγματοποιήσει κάποια συμβολή με πρωτότυπη έρευνα που διευρύνει τα όρια της γνώσης, αναπτύσσοντας κάποιο σημαντικό όγκο εργασίας. Αυτό τεκμηριώνεται από:
  • την εκπόνηση των δυο δημοσιεύσεων σε περιοδικά Q1, Q2, Q3 της βιβλιογραφικής βάσης SCOPUS.
  • την παρουσίαση ενός άρθρου σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο.
 5. Έχουν ικανότητες για κριτική ανάλυση, αξιολόγηση και σύνθεση νέων και
  πολύπλοκων ιδεών. Αυτό τεκμηριώνεται από:
  • την εκπόνηση των δυο δημοσιεύσεων σε περιοδικά Q1, Q2, Q3 της βιβλιογραφικής βάσης SCOPUS.
  • την παρουσίαση ενός άρθρου σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο.