Back

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Χρονική διάρθρωση των σπουδών

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων διεξάγονται με βάση το σύστημα των εξαμήνων και ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου ανέρχεται σε οκτώ (8).

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου.

Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα, στο χειμερινό και το εαρινό. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας και τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες για κάθε εξεταστική περίοδο.

Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν πραγματοποιηθούν μαθήματα, προβλέπεται στο τέλος του εξαμήνου μία εβδομάδα κατά την οποία πραγματοποιούνται αναπληρώσεις των μαθημάτων που δεν πραγματοποιήθηκαν. Στις περιπτώσεις απώλειας ωρών διδασκαλίας συγκεκριμένων μαθημάτων λόγω έκτακτων περιστατικών και συγκυριών, οι διδάσκοντες/ουσες οφείλουν να δηλώσουν στον/στην Πρόεδρο του Τμήματος τις ημέρες και ώρες αναπλήρωσής τους, έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως το σύνολο της διδακτέας ύλης, αλλά και το σύνολο των ωρών που αντιστοιχούν στις δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Αν από υπαιτιότητα του/της διδάσκοντα/ουσας ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς (13), το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται.

Διακοπές μαθημάτων και αργίες

Τα μαθήματα διακόπτονται:

 • από την παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι και 8 Ιανουαρίου (διακοπές των Χριστουγέννων)
 • από την Πέμπτη της Τυροφάγου μέχρι και την επομένη της Καθαρής Δευτέρας (διακοπές της Αποκριάς)
 • από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά (διακοπές του Πάσχα)
 • την ημέρα των γενικών φοιτητικών εκλογών
 • την ημέρα των πρυτανικών εκλογών

Επίσης, μαθήματα δεν γίνονται και κατά τις παρακάτω αργίες:

 • εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου
 • επέτειος της απελευθέρωσης της Καστοριάς, 11 Νοεμβρίου
 • επέτειος του Πολυτεχνείου, 17 Νοεμβρίου
 • εορτή των Τριών Ιεραρχών, 30 Ιανουαρίου
 • εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου
 • 1η Μαΐου
 • του Αγίου Πνεύματος

Οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος ορίζονται ως περίοδος θερινών διακοπών.

Δήλωση μαθημάτων

Κάθε φοιτητής/τρια οφείλει στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από το Τμήμα να εγγράφεται δηλώνοντας ηλεκτρονικά (https://students.uowm.gr/) τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει και τα οποία διδάσκονται κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο (δήλωση μαθημάτων). Η δήλωση του/της φοιτητή/τριας δεν μπορεί να περιλαμβάνει μάθημα αλληλουχίας που έχει προαπαιτούμενο εφόσον δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο προαπαιτούμενο μάθημα. Η δήλωση μαθημάτων των φοιτητών/τριων σε κάθε εξάμηνο αποτελεί απαραίτητη ενέργεια, προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να έχει ενεργή παρουσία στο Ίδρυμα. Φοιτητές/τριες που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων δεν γίνονται δεκτοί/ες στις εξετάσεις του οικείου εξαμήνου για τα μαθήματα αυτά και, εάν παρά ταύτα συμμετείχαν σε αυτές, η επίδοσή τους δεν βαθμολογείται και, εάν παρά ταύτα βαθμολογήθηκαν, ο βαθμός επιτυχίας που τυχόν έλαβαν δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν καταχωρίζεται σε καμία εξεταστική περίοδο. Για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος.

Σε κάθε δήλωση ο αριθμός των μαθημάτων που μπορεί να δηλώσει ένας/μια φοιτητής/τρια  δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα ν+3 όπου ν είναι ο αριθμός των μαθημάτων του εξαμήνου φοίτησης και επιπλέον τρία (3) οφειλόμενα μαθήματα από προηγούμενα έτη.

Οργάνωση διδασκαλίας

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος με ευθύνη του/της Προέδρου. Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων, μέσα στις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, τους/τις διδάσκοντες/ουσες και τις αίθουσες διδασκαλίας. 

Η Συνέλευση του Τμήματος στην αρχή του εξαμήνου αποφασίζει για τα Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα που θα προσφερθούν στο εξάμηνο για να δηλώσουν οι φοιτητές/τριες. Η διδασκαλία των Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών μαθημάτων είναι υποχρεωτική εφόσον εγγραφούν δέκα άτομα στο καθένα. Η Συνέλευση αποφασίζει αν θα πρέπει να διδαχθεί μάθημα Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό και με λιγότερους από δέκα φοιτητές/τριες. Σε περίπτωση που ένα μάθημα επιλογής δεν διδαχθεί λόγω του μικρού αριθμού των φοιτητών/τριών που το δήλωσαν, οι φοιτητές/τριες αυτοί/ες μπορούν να υποβάλουν νέα δήλωση σε άλλο μάθημα επιλογής, έστω και εκτός της καθορισμένης προθεσμίας δηλώσεων. Ομοίως, μπορεί να καθορίζεται ανώτατος αριθμός φοιτητών/τριών που μπορούν να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν συγκεκριμένα Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Παρακολούθηση μαθημάτων

Η παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων, των κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών μαθημάτων που ορίζονται για κάθε εξάμηνο (εφόσον δηλωθούν από έναν ελάχιστο αριθμό φοιτητών) του Προγράμματος Σπουδών είναι υποχρεωτική. Η παρακολούθηση των μαθημάτων εκ μέρους των φοιτητών/τριών γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται για το Χειμερινό και το Εαρινό εξάμηνο, πριν την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου, γνωστοποιείται εγκαίρως στους/στις φοιτητές/τριες και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

Οι φοιτητές/τριες δικαιούνται να χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό τη βιβλιοθήκη, τα αναγνωστήρια και τον υπόλοιπο εξοπλισμό του Τμήματος και της Σχολής. Η συνολική απασχόληση των φοιτητών/τριών σε παραδόσεις, εργαστήρια, φροντιστήρια και πρακτικές ασκήσεις εντάσσεται στον συνολικό φόρτο εργασίας εξαμήνου που απονέμεται με το σύστημα πιστωτικών μονάδων.

Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να συμπληρώσει σ’ αυτά αριθμό παρουσιών που να αντιστοιχεί στο 75% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος.

Όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι αδυναμίας παρακολούθησης των σπουδών, ο/η φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα να ζητήσει αναστολή των σπουδών του. Ο χρόνος αναστολής των σπουδών δεν προσμετρείται στο χρόνο παραμονής του ( τέσσερα χρόνια) στο τμήμα προκειμένου να λάβει πτυχίο.

Έλεγχος των γνώσεων – εξετάσεις

Η αξιολόγηση της επίδοσης του/της φοιτητή/τριας βασίζεται κυρίως στην τελική εξέταση μετά τη λήξη του εξαμήνου. Η εξέταση μπορεί να είναι – κατά την κρίση του/της διδάσκοντα/ουσας – γραπτή ή προφορική. Η αξιολόγηση της επίδοσης μπορεί να στηρίζεται και σε γραπτή εργασία ή/και σε εργαστηριακές, φροντιστηριακές ή/και πρακτικές ασκήσεις. Ο/Η διδάσκων/ουσα δικαιούται να απαλλάξει φοιτητές/τριες από την τελική εξέταση, εφόσον έχει προηγηθεί επαρκής συνεχιζόμενος έλεγχος (διαμορφωτικού τύπου αξιολόγηση) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση ο/η διδάσκων/ουσα θα πρέπει να ενημερώσει τους φοιτητές/τριες στην αρχή κάθε εξαμήνου για τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος.

Οι εξετάσεις διενεργούνται μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κατά τις περιόδους Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και Ιουνίου, για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο χειμερινό και εαρινό εξάμηνο, αντίστοιχα, και τον Σεπτέμβριο για τα δηλωθέντα μαθήματα από τους φοιτητές/τριες το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο, στα οποία απέτυχαν στις προηγούμενες δύο εξεταστικές.

Το πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων επικυρώνεται πριν από την εξεταστική περίοδο από τη Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Ο/Η φοιτητής/τρια δικαιούται να εξεταστεί κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων, χειμερινού και εαρινού, ενώ κατά τις περιόδους Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου και Ιουνίου μόνο στα μαθήματα του αντίστοιχου εξαμήνου. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα και στις δυο εξεταστικές περιόδους (στο τέλος του εξαμήνου και στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου), ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να το δηλώσει και να το παρακολουθήσει ξανά σε επόμενο εξάμηνο, ώστε να αποκτήσει εκ νέου το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας σε Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό μάθημα, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να το επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο. Εάν, ωστόσο, αυτό δεν προσφέρεται, τότε μπορεί να αντικατασταθεί με ένα μάθημα της ίδιας κατηγορίας μαθημάτων.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις ενός μαθήματος έχουν μόνο οι φοιτητές/τριες που έχουν εμπρόθεσμα δηλώσει το μάθημα στο αντίστοιχο εξάμηνο φοίτησης. Οι φοιτητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τα οκτώ υποχρεωτικά εξάμηνα σπουδών μπορούν να εξεταστούν  σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν και διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο. Στην περίπτωση αυτή, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση στην αρχή του εξαμήνου.

Οι φοιτητές/τριες οφείλουν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων να:

 • έχουν μαζί τους ακαδημαϊκή ταυτότητα,
 • σέβονται τον παρόντα κανονισμό,
 • ακολουθούν τις υποδείξεις των επιτηρητών,
 • μη φέρνουν στο χώρο εξέτασης ροφήματα και τρόφιμα,
 • μην καπνίζουν,
 • μη χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο ούτε να έχουν ενεργοποιημένο το τηλέφωνό τους,
 • να σέβονται την ομαλή διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας και να μην την διαταράσσουν καθ’ οιοδήποτε τρόπο.

Σε περίπτωση που ένας/μια φοιτητής/τρια αποτύχει περισσότερες από τρεις (3) φορές σε ένα μάθημα με βαθμούς μεγαλύτερους του ένα (1), έχει τη δυνατότητα με αίτησή του, και απόφαση του/της Κοσμήτορα, να εξεταστεί από τριμελή επιτροπή καθηγητών/τριων της οικείας Σχολής, οι οποίοι/ες έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον/την Κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η της εξέτασης διδάσκων/ουσα. Η αίτηση υποβάλλεται στη Γραμματεία της οικείας Σχολής και κοινοποιείται στον/στην Πρόεδρο του οικείου Τμήματος.
Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να επανεξεταστούν με σκοπό τη βελτίωση της βαθμολογίας τους (προαγωγικού βαθμού) μετά από αίτηση βελτίωσης βαθμού, που υποβάλλουν προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Η επανεξέταση επιτρέπεται κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, πριν την υποβολή αίτησης ορκωμοσίας και αφού θα έχουν ολοκληρωθεί οι υποχρεώσεις του/της φοιτητή/τριας με βάση το πρόγραμμα σπουδών του. Ο/Η φοιτητής/τρια έχει το δικαίωμα να επανεξεταστεί σε έως δυο (2) μαθήματα του προγράμματος σπουδών που δεν έχουν εργαστηριακό μέρος. Μεταξύ των βαθμών εξέτασης και επανεξέτασης ισχύει μόνο ο δεύτερος.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου υπ’ αριθμό 4777 για τους/τις φοιτητές/τριες που εισάγονται στα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και ύστερα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Μετά τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των παραγράφων του άρθρου 34, η κοσμητεία της σχολής εκδίδει πράξη διαγραφής. Για τους/τις φοιτητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Οι φοιτητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, και έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, ο οποίος εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 χωρίς την προβλεπόμενη στην προσαύξηση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Βαθμολογία

Η επίδοση στα μαθήματα εκτιμάται και αποτυπώνεται με βαθμούς. Κάθε μάθημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών βαθμολογείται αυτοτελώς. Οι βαθμοί  κυμαίνονται από μηδέν (0) μέχρι δέκα (10), με διαβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής μονάδας. Προαγωγικοί βαθμοί είναι το πέντε (5) και οι μεγαλύτεροί του. Ελάχιστος ικανοποιητικός βαθμός είναι το πέντε (5). 

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται από τον/την διδάσκοντα/ουσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του συστήματος υποβοήθησης διδασκαλίας (classweb) (https://classweb.uowm.gr/), και αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος το πολύ μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την εξέταση του μαθήματος. Επανεξέταση ή αναθεώρηση του αποτελέσματος δεν επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει επανεξέταση σε μάθημα σε περίπτωση αποτυχίας ποσοστού μεγαλύτερου του 85% των φοιτητών που εξετάστηκαν.

Η τελική βαθμολογία κάθε μαθήματος μπορεί να είναι αποτέλεσμα είτε μιας συνολικής τελικής εξέτασης είτε συνεκτίμησης σε συνεχές επίπεδο επιμέρους αξιολογήσεων (ίσης ή διαφορετικής βαρύτητας). Η τελική βαθμολογία, καθώς και οι επιμέρους αξιολογήσεις, μπορούν να προκύπτουν ως αποτέλεσμα γραπτών ή προφορικών εξετάσεων ή πρακτικών ασκήσεων ή της επίδοσης του/της φοιτητή/τριας από τη συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, από την εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών, ή συνδυασμός των ανωτέρω. Στην περίπτωση που, για τη διδασκαλία μαθημάτων ή εργαστηρίων οι φοιτητές/τριες έχουν ενταχθεί σε ομάδες, διασφαλίζεται η ομοιομορφία της εξέτασης και των κριτηρίων αξιολόγησης. Οι τρόποι αξιολόγησης των μαθημάτων πρέπει να αναφέρονται στο περίγραμμα των μαθημάτων καθώς και στο eclass.

 Στους/στις φοιτητές/τριες που απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής επειδή τα έχουν αποδεδειγμένα διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους, σε Πανεπιστήμιο της ημεδαπής, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, δύνανται να κατοχυρώνονται οι βαθμοί του Τμήματος προέλευσης εφόσον ο φόρτος εργασίας του μαθήματος του Τμήματος Προέλευσης είναι ίδιος ή μεγαλύτερος από τον φόρτο εργασίας του μαθήματος του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

Αναγνώριση μαθημάτων

Οι φοιτητές/τριες που εισάγονται στο Τμήμα δύναται να αιτηθούν αναγνώριση μαθημάτων τους, τα οποία έχουν αποδεδειγμένα διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους σε Πανεπιστήμιο της ημεδαπής, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής και ο φόρτος εργασίας τους είναι ο ίδιος ή μεγαλύτερος από αυτόν που αντιστοιχεί στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής. Για τον σκοπό αυτό, ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα μαθήματα από τα οποία ζητά να απαλλαγεί. Ειδικότερα, ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλει έγγραφη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής μαζί με πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας επικυρωμένο από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης, συνοδευόμενο από την αναλυτική ύλη των μαθημάτων που έχει διδαχθεί και των εργαστηρίων στα οποία έχει ασκηθεί. Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά προωθούνται στον/στην υπεύθυνο/η διδάσκοντα/ουσα, ο/η οποίος/α εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος για την αναγνώριση ή μη των μαθημάτων στον/ην αιτούντα/ούσα φοιτητή/τρια.

Αναγνώριση μαθημάτων από πανεπιστήμια του εξωτερικού μέσω του προγράμματος Erasmus

Για όσους έχουν παρακολουθήσει ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης, όπως το ERASMUS, αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής φοίτησης ο χρόνος του προγράμματος και η αντίστοιχη βαθμολογία, αφού μετατραπεί στην βαθμολογική κλίμακα των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή, αναγνωρίζονται στον/στην φοιτητή/τρια τα μαθήματα που παρακολούθησε επιτυχώς στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος αφού αντιστοιχηθούν με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος σύμφωνα πάντα με τη συμφωνία μάθησης (learning agreement) που έχει συνάψει ο/η φοιτητής/τρια.

Αναγνώριση μαθημάτων σε φοιτητές/τριες από μετεγγραφή

Οι φοιτητές/τριες που εγγράφονται έπειτα από μετεγγραφή από άλλο πανεπιστήμιο μπορούν να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους. Στα μαθήματα αυτά θα πρέπει να αντιστοιχεί ο ίδιος ή μεγαλύτερος φόρτος εργασίας από αυτόν που αντιστοιχεί στα αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής. Είναι δυνατόν συνδυασμός μαθημάτων των οποίων τα περιεχόμενα αντιστοιχούν στο περιεχόμενο των μαθημάτων του Τμήματος να αναγνωριστούν από τη Συνέλευση του Τμήματος. Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Αναγνώριση μαθημάτων σε φοιτητές από  κατατακτήριες εξετάσεις

Οι κατατασσόμενοι/ες απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους εφόσον συγκέντρωσαν στα μαθήματα αυτά βαθμολογία μεγαλύτερη του πέντε στα δέκα. Οι κατατασσόμενοι/ες δύνανται να απαλλάχθούν από την εξέταση μαθημάτων του Τμήματος υποδοχής που διδάχτηκαν και εξετάστηκαν επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης, του ιδίου κύκλου σπουδών με αυτό του Τμήματος υποδοχής, ακολουθώντας τη διαδικασία που προαναφέρθηκε. Στα μαθήματα αυτά θα πρέπει να αντιστοιχεί ο ίδιος ή μεγαλύτερος φόρτος εργασίας από αυτόν που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής. Είναι δυνατόν συνδυασμός μαθημάτων των οποίων τα περιεχόμενα αντιστοιχούν στο περιεχόμενο των μαθημάτων να αναγνωριστούν από τη Συνέλευση του Τμήματος. Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση είναι η Συνέλευση του Τμήματος έπειτα από σχετική αίτηση του/της φοιτητή/τρια και θετική εισήγηση που καταθέτει ο/η διδάσκων/ουσα του μαθήματος για την αντιστοιχία του περιεχομένου του μαθήματος και του φόρτου εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, για τους/τις φοιτητές/τριες από κατάταξη δεν μπορούν να αναγνωριστούν από το Τμήμα προέλευσης στο Τμήμα υποδοχής μαθήματα περισσότερα από δέκα (10) εξαιρουμένων των μαθημάτων που εξετάστηκαν για την κατάταξη τους. Μετά την αναγνώριση των μαθημάτων του/της, ο φοιτητής/τρια εγγράφεται στο πρώτο εξάμηνο σπουδών.

Πτυχίο – βαθμός πτυχίου και τρόπος υπολογισμού

Ο βαθμός πτυχίου προκύπτει, όπως ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι ο/η φοιτητής/τρια έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, έχει συμπληρώσει οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών και έχει συγκεντρώσει διακόσιες σαράντα πιστωτικές μονάδες (240 ECTS). 

Το πτυχίο πιστοποιεί την επιτυχή περάτωση των σπουδών και αναγράφει βαθμό με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Ο βαθμός αυτός κλιμακώνεται σε: Άριστα από 8,50 μέχρι 10, Λίαν Καλώς από 6,50 έως 8,49 και Καλώς από 5 έως 6,49.

Στους φοιτητές/τριες που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση των σπουδών τους απονέμεται ο ακαδημαϊκός τίτλος του πτυχιούχου: Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων.

Ο απονεμόμενος τίτλος σπουδών είναι 6ου επιπέδου προσόντων του εθνικού πλαισίου προσόντων, του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων δια βίου μάθησης και του πλαισίου προσόντων του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης

Ο βαθμός πτυχίου θα υπολογίζεται βάσει των πιστωτικών μονάδων ECTS και του βαθμού κάθε μαθήματος ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: 

Θα λαμβάνονται υπόψη οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) του κάθε μαθήματος, καθώς και ο βαθμός του.

 Θα πολλαπλασιάζεται ο βαθμός του κάθε μαθήματος με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS).  Για παράδειγμα: 

ΜΑΘΗΜΑ 1 (ΠΙΣΤΩΤΙΚΈΣ ΜΟΝΑΔΕΣ-ECTS :3, ΒΑΘΜΟΣ:10) Γινόμενο: 3 χ 10 = 30 

ΜΑΘΗΜΑ 2 (ΠΙΣΤΩΤΙΚΈΣ ΜΟΝΑΔΕΣ-ECTS :4, ΒΑΘΜΟΣ:8) Γινόμενο: 4 χ 8 = 32 

Στην συνέχεια: α) αθροίζονται τα γινόμενα όλων των μαθημάτων που βαθμολογούνται, β) αθροίζονται οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) όλων των μαθημάτων που έχουν βαθμό, γ) διαιρείται το άθροισμα των γινομένων  με το άθροισμα των πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων που βαθμολογούνται.

Το πηλίκο της διαίρεσης είναι ο βαθμός του πτυχίου, ο οποίος περιλαμβάνει δύο (2) δεκαδικά ψηφία (XX,XX).

Βαθμός Πτυχίου = (Βαθμός Μαθήματος 1 x ECTS Μαθήματος 1 + Βαθμός Μαθήματος 2 x ECTS Μαθήματος 2 + … +Βαθμός Μαθήματος ν Χ ECTS Μαθήματος ν) /( Συνολικός Αριθμός ECTS μαθημάτων) που βαθμολογούνται για την λήψη του Πτυχίου

Πριν από την ορκωμοσία μπορεί να χορηγείται πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Το πιστοποιητικό αυτό επέχει θέση αντιγράφου πτυχίου. 

Με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων απόκτησης του πτυχίου, ο/η φοιτητής/τρια παύει αυτοδικαίως να έχει τη φοιτητική ιδιότητα, παύει η συμμετοχή του στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Τμήματος ή του Ιδρύματος και δεν δικαιούται πλέον τις πάσης φύσεως φοιτητικές παροχές.

Καθομολόγηση πτυχιούχου

Φοιτητής/τρια που ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές του και έλαβε πτυχίο δίνει καθομολόγηση ενώπιον του/της Κοσμήτορα, ως εκπροσώπου του Πρύτανη, και του/της Προέδρου του Τμήματος. Η καθομολόγηση έχει ως εξής:

«Του διπλώματος (του πτυχίου) αξιωθέντες διαβεβαιούμεν επί τιμή και συνειδήσει ημών προ του Πρυτάνεως και του Προέδρου του Τμήματος και πίστιν καθομολογούμεν τηνδε:

Από του ιερού περιβόλου του σεπτού τούτου τεμένους των μουσών εξερχόμενοι κατ’ επιστήμην βιωσόμεθα ασκούντες ταύτην δίκην θρησκείας εν πνεύματι και αληθεία. Ούτω χρησίμους ημάς αυτούς καταστήσομεν προς άπαντας τους δεομένους της ημών αρωγής και εν πάση ανθρώπων κοινωνία αεί προς ειρήνην και χρηστότητα ηθών συντελέσομεν βαίνοντες εν ευθεία οδώ προς την αλήθειαν και το δίκαιον αποβλέποντες και τον βίον ανυψούντες εις τύπον αρετής υπό την σκέπην της σοφίας. Ταύτην την επαγγελίαν επιτελούσι είη ημίν εν των βίων βοηθός ή ευλογία των ημετέρων καθηγητών και πεφιλημένων διδασκάλων»  

Η ορκωμοσία γίνεται δύο (2) φορές τον χρόνο σε ειδική τελετή ενώπιον των πρυτανικών αρχών, του/της Κοσμήτορα, του/της Προέδρου του Τμήματος, των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος και των Γραμματέων, με την απαραίτητη παρουσία των αποφοίτων.

Ο/Η πτυχιούχος μπορεί να πάρει αντίγραφα βεβαίωσης περάτωσης σπουδών, τίτλου σπουδών ή αναλυτικής βαθμολογίας, με αίτηση που υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις Γ16/Σ117/29-07-2020 και ΣΤ1/Σ121/17-09-2020 αποφάσεις της Συγκλήτου προκειμένου να εκδοθούν και να χορηγηθούν ο πάπυρος καθώς και επιπλέον αντίγραφα πτυχίου ή πιστοποιητικού τελικής αναλυτικής βαθμολογίας, πρέπει ο/η φοιτητής/τρια να έχει καταβάλει σχετικό παράβολο.