Back
sPoulakidakos

Σταμάτης Πουλακιδάκος

Επίκουρος Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής

Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Τμήματος

Γραφείο 102, Κτήριο Α

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων
Περιοχή Φούρκα
52100 Καστοριά

Ο Δρ. Σταμάτης Πουλακιδάκος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο ολοκλήρωσε και τη διδακτορική του διατριβή. Επιπλέον, είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc in New Media, Information and Society από το London School of Economics. Ειδικεύεται στην πολιτική επικοινωνία, στην καταγραφή και ανάλυση του περιεχομένου των ΜΜΕ, στην ποσοτική ανάλυση περιεχομένου και στην (ποιοτική) ανάλυση λόγου. Έχει εργαστεί ως Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth. Έχει λάβει μέρος σε πλήθος ερευνών και έχει συμμετάσχει σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει συγγράψει το βιβλίο με τίτλο «Προπαγάνδα και δημόσιος λόγος. Η παρουσίαση του Μνημονίου από τα ελληνικά ΜΜΕ» (εκδόσεις DaVinci) και συνεπιμεληθεί το συλλεκτικό τόμο «Media events: A critical contemporary approach» (London: Palgrave-McMillan). Επιπρόσθετα, έχει δημοσιεύσει έρευνες που εμπίπτουν στα πεδία της προπαγάνδας, του προσφυγικού ζητήματος, των ΜΚΔ και της δημόσιας σφαίρας, της πολιτικής διαφήμισης, των κοινωνικών κινημάτων.

ΕΨΜ 1115 – Αρχές Επικοινωνίας 

ΕΨΜ 2135 – Πολιτική Επικοινωνία

ΕΨΜ 3224 – Διαπροσωπική Επικοινωνία

ΕΨΜ 4245 – Ευρωπαϊκή Ένωση, Θεσμικά Όργανα και Πολιτικές

ΕΨΜ 5254 – Διαφήμιση

ΕΨΜ 5274 – Ηθική και Δεοντολογία της Επικοινωνίας

Poulakidakos S. (2021) Media events, speech events and propagandistic techniques of legitimation: a multimodal analysis of the Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis’ public addresses on the SARS-CoV-2 pandemic. Humanities and Social Sciences Communications, 8:237.

Poulakidakos S., Veneti A., Rovisco M. (2021) “The Online Communication Strategies of a Small-Scale Social Movement: The Case of the Greek ‘Do Not Pay’ Social Movement”. Στο A. Karatzogianni, M. Schandorf and A. Ferra (eds.) “Protest Technologies and Media Revolutions: The Longue Duree” United Kingdom- North America- Japan- India- Malaysia- China: Emerald Publishing, σσ. 227-239.

Veneti and S. Poulakidakos (2021) Video-activism and small-scale resistance: The Visual Rhetoric of Youtube Videos by the Greek Anarchist Group Rouvikonas. Στο N. Crick (επιμ.) The Rhetoric of Social Movements. Networks, Power and New Media. Oxon, New York: Routledge, σσ. 65-83.

Poulakidakos S. (2020) “The Greek Political Leaders on Instagram: Comparing Instagram Activity during Electoral and Non-electoral Periods”. Στο Veneti A. and Karatzogianni A. The Emerald Handbook of Digital Media in Greece: Journalism and Political Communication in times of Crisis. United Kingdom- North America- Japan- India- Malaysia- China: Emerald Publishing, σσ. 351-368.

Πουλακιδάκος Σ. (2020) “Έλληνες πολιτικοί αρχηγοί στο Instagram. Προεκλογικές και μη προεκλογικές «οπτικές ροές»Μια συγκριτική ανάλυση”. Στο Ιωαννίδης Π. και Τσαουσάκης Η. (επιμ.) “2019- Οι πρώτες εκλογές μετά το Μνημόνιο. Η ακτινογραφία μιας ψήφου”. Αθήνα: Παπαζήσης, σσ. 111-122.

Poulakidakos S., Frangonikolopoulos Ch. (2019) “The European Financial and Refugee/Immigrant Crises in the Press: Similarities and Differences of the Greek and German Public Spheres”. Global Media Journal- German Edition, 9(1).

Poulakidakos S., Giannouli I. (2019) “Greek Political Leaders on Instagram: Between “Soft” and “Hard” Personalization”. Στο Veneti A., Jackson D., Lilleker D (eds.) Visual Political Communication. London: Palgrave McMillan, σσ. 187-206.

Poulakidakos S., Veneti A. (2019) “Political Communication and Twitter in Greece: Jumping on the bandwagon or an enhancement of the political dialogue?” Στο Information Resources Management Association (IRSA) (Ed.) Censorship, Surveillance, and Privacy: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (4 Volumes). USA: IGI Global, σσ. 1125-1152.

Poulakidakos S., Veneti A., Fangonikolopoulos Ch. (2018) “Post-truth, propaganda and the transformation of the spiral of silence”, International Journal of Media and Cultural Politics, 14(3), σσ. 367-382.

Poulakidakos S. (2018) “The discourse on immigration in the Greek public sphere: Between securitization and humanitarianism”, Επιστήμη και Κοινωνία, 37, Χειμώνας 2018, σσ. 109-138.

Frangonikolopoulos C., Poulakidakos S. (2017) “Regimes of Truth in the Communication and Reporting of the European Union: Post-truth, Post-propaganda or just Propaganda?” Journal of Media Critiques [JMC], 3(12), pp. 59-76.

Rovisco M, Veneti A., Poulakidakos S. (2017) Anti-austerity protest and democratic vision: the struggle for a new politics- the case of the Greek “Do Not Pay” social movement. Στο Axford B., Gulmez D. B., Gulmez S. B. (eds.) Rethinking Ideology in the Age of Global Discontent: Bridging Divides.  London: Routledge, pp. 32-47.

Πουλακιδάκος Σ. & Βενετή Α. (2017) “Η χρήση του Twitter και η ποιότητα του πολιτικού διαλόγου”. Στο Δεμερτζής Ν. “Κοινωνία της Πληροφορίας. Διακυβέρνηση και Διαδίκτυο”, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σσ. 121-142.

Αρμενάκης Α. & Πουλακιδάκος Σ. (2017). Η τηλεοπτική ενημέρωση για την οικονομική κρίση: Πιλοτική διερεύνηση της στάσης των ακροατηρίων”. Στο Β. Βαμβακάς, Γ. Πασχαλίδης (επιμ.) “50 Χρόνια Ελληνική Τηλεόραση (πρακτικά συνεδρίου)”. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σσ. 93-114.

Πουλακιδάκος Σ., Θωμά Ι. & Φραγκονικοπόλουλος Χ. (2017). “Προσφυγική κρίση και ΜΚΟ: Μια επισκόπηση της παρουσίασης των ΜΚΟ και των δομών αλληλεγγύης από τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων”. Στο Β. Βαμβακάς, Γ. Πασχαλίδης (επιμ.) “50 Χρόνια Ελληνική Τηλεόραση (πρακτικά συνεδρίου)”. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σσ. 163-180.

Novelli E., Rafter K., Alvares C., Verissimo I., Poulakidakos S., Veneti A., Triga V., Milioni D., Sammut C. (2017) Representations of the Economic Crisis and Austerity Politics. Στο Holtz-Bacha C., Novelli E., Rafter K. (eds.) Political Advertising in the 2014 European Parliament Elections. London: Palgrave, σσ. 57-80.

Frangonikolopoulos C., Poulakidakos S. (2016) Greek NGOs in the press: Trends in the presentation of Greek NGOs before and during the financial crisis. Journalism, 18(6), σσ. 716-735.

Veneti A., Karadimitriou A., Poulakidakos S. (2016) Media Ecology and the Politics of Dissent: Representations of the Hong Kong Protests in the Guardian and China Daily, Social Media+Society 2(3), σσ. 1-13.

Poulakidakos S., Veneti A. (2016) Political Communication and Twitter in Greece: Jumping on the bandwagon or an enhancement of the political dialogue? In Deželan T. and Vobic I. (Eds.) (R)evolutionizing Political Communication through Social Media. Hershey PA: IGI Global, pp. 119-146.

Frangonikolopoulos C., Poulakidakos S. (2015) Revisiting the public profile and communication of Greek NGO’s in times of crisis. International Journal of Media and Cultural Politics, vol. 11, no. 1, pp. 119-127.

ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ